Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ejective /i:'dʤektiv/  

  • Tính từ
    để tống ra, để đuổi ra
    (tâm lý học) (thuộc) điều suy ra, (thuộc) điều luận ra