Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (địa lý,địa chất) vật phóng (của núi lửa...)
    (y học) chất bài tiết

    * Các từ tương tự:
    ejectable