Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

either /'aiðə[r]/  /'i:ðər/