Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ra ngoài; rút ra khỏi