Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egression /i:'greʃn/  

  • Danh từ
    sự đi ra