Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luật học) quyền ra
    (cũ) lối ra

    * Các từ tương tự:
    egression, egressive