Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egregiousness /i'gri:dʤəsnis/  

  • Danh từ
    tính quá xá