Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egregiously /i'gri:dʒiəsli/  

  • Phó từ
    một cách quá xá