Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egg-dance /'egdɑ:ns/  

  • Danh từ
    điệu nhảy trứng (nhảy bịt mắt trên sàn có trứng)
    (nghĩa bóng) công việc phức tạp, công việc hắc búa