Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egg-beater /'egbi:tə[[r]/  

  • Danh từ
    dụng cụ đánh trứng