Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egg-and-spon race /'egən'spu:n'reis/  

  • Danh từ
    cuộc chạy thi cầm thìa đựng trứng