Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    nở hoa
    (hoa) lên hoa

    * Các từ tương tự:
    efflorescence, efflorescent