Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efficiently /i'fi∫ntli/  

  • Phó từ
    [một cách] có năng lực, [một cách] có khả năng
    [một cách] có năng suất, [một cách] có hiệu suất cao
    get industry running more efficiently
    làm cho công nghiệp phát triển có hiệu suất cao hơn