Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efficacy /'efikəsi/  

  • Danh từ
    sự công hiệu
    test the efficacy of a new drug
    thử công hiệu của một loại thuốc mới