Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effeminately /i'feminətli/  

  • Phó từ
    [một cách] ẻo lả (như đàn bà)