Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

edged stone /'edʤstoun/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) đá cối
    (kiến trúc) đá ria, đá gờ