Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

edge-tool /'edʤtu:l/  

  • Danh từ
    dụng cụ có lưỡi sắc, dụng cụ cắt
    to play with edge-tool
    chơi với lửa, chơi dao (có ngày đứt tay)