Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái bào để bào cạnh