Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

edge-bone /'eitʃboun/  

  • Danh từ
    xương đùi (bò)