Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thẻ cạnh, bảng cạnh