Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc văn thơ Băng đảo cổ, edda