Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecstatically /ik'stætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] mê li