Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

economization /i:kɔnəmai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự sử dụng tiết kiệm, sự sử dụng tối đa
    sự tiết kiệm, sự giảm chi