Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (văn học) Eclôgơ (một loại thơ đồng quê ngắn)