Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ebulliently /i'bʌljəntli/ /i'bʊljəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] sôi nổi, [một cách] sôi động