Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eating hall /'i:tiɳhɔ:l/  

  • Danh từ
    phòng ăn công cộng