Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eating club /'i:tiɳhɔ:l/  

  • Danh từ
    phòng ăn công cộng