Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eating apple /'i:tiηæpl/  

  • loại táo ăn tươi (không qua nấu nướng)