Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

easy-mark /'i:zimɑ:k/  

  • Danh từ (thông tục)
    thằng đần, thằng ngốc, thằng dễ bị bịp