Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

easy-going /'i:zi,gouiɳ/  

  • Tính từ
    thích thoải mái; vô tư lự, ung dung (người)
    có bước đi thong dong (ngựa)