Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

easy touch /,i:zi'tʌt∫/  

  • (như soft touch)
    người dễ gõ (cho vay tiền hay giúp đỡ người khác một cách dễ dàng)