Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • on easy street
    (khẩu ngữ)
    sống sung túc