Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đt
    lẫn nhau, nhau