Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

each other /,i:t∫ 'ʌðə[r]/  

  • Đại từ
    (cách viết khác one another)
    lẫn nhau, nhau
    An và Bích hôn nhau