Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dysentery /'disəntri/  /'disənteri/

  • Danh từ
    (y học)
    bệnh lỵ