Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamical /dai'næmikəl/  

  • Tính từ
    (như) dynamic
    (triết học) (thuộc) thuyết động học

    * Các từ tương tự:
    dynamically