Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamic device reconfiguration   

  • (kỹ thuật)
    tái cấu hình thiết bị động