Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    phân bố động

    * Các từ tương tự:
    dynamic allocation interface routine (DAIR)