Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamic address translation   

  • (kỹ thuật)
    sự tính địa chỉ ngay lúc chạy