Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dyed-in-the-wool /,daid in ðə 'wʊl/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    thâm căn cố đế
    a dyed-in-the-wool reactionary
    tên phản động thâm căn cố đế