Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dye-works /'daiwə:ks/  

  • Danh từ
    xưởng nhuộm