Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dye-stuff /'daistʌf/  

  • Danh từ
    thuốc nhuộm