Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duvet /'du:vet/  

  • Danh từ
    chăn lông vũ mềm