Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duty-paid /'dju:tipeid/  

  • Tính từ
    đã nộp thuế