Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    chu kỳ làm việc; hệ số đầy (xung)