Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự quét bụi, sự phủi bụi, sự lau bụi
  (từ lóng) trận đòn
  to give someone a dusting
  nện cho ai một trận, sửa cho ai một trận
  (từ lóng) sự tròng trành nghiêng ngả (trong bão tố ngoài biển)

  * Các từ tương tự:
  dusting-powder