Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dust-colour /'dʌst,kʌlə/  

  • Danh từ
    màu bụi, màu nâu nhạt xỉn