Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dust-collector /'dʌstkə,lektə/  

  • Danh từ
    máy hút bụi