Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dust-brand /'dʌstbrænd/  

  • Danh từ
    (thực vật học) bệnh nấm than