Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nắp che bụi (ở máy vi tính…)
    (như dust jacket) bìa bọc sách
    (như dust-sheet) tấm phủ tránh bụi